coğrafi yapı
İlimiz Çiftlik İlçesi, Niğde İli’nin kuzeybatısında yer almaktadır. İl merkezine 65 km uzaklıkta ve 1555 m rakımlıdır. Yüzölçümü ise ortalama 587 km2 dir. Çiftlik İlçesi kuzeyde Derinkuyu, kuzeybatıda Güzelyurt, güneyde Niğde, Altınhisar ve doğuda Niğde merkezle çevrilidir. Bahsedilen çevre merkezler ile doğrudan bağlantılı yollara sahiptir. Yüzey şekilleri genel manada çevresine göre yüksektir. Etrafı Melendiz Dağları ile çevrili bir ova görünümündedir. En önemli yükseltilerini volkanik dağlar oluşturur. Toros Dağları’nın bir bütün halinde yükselmeye başlaması ve iç kesiminde tektonik hareketlerin etkisiyle yüzeye çıkan mağma bölgede vokanik hareketleri başlatmıştır. Böylece Erciyes’e kadar uzanan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir hat üzerinde Anadolu volkanik kütleleri meydana gelmiştir. İlçenin en önemli yükseltilerini Hasan Dağı (3268 m.), Niğde’nin gördüğü Melendiz Dağı (2936 m.) ve kuzeydoğuda büyük ve küçük  Göllüdağ (2550 m.) oluşturur. Bu yükseltiler birer volkanik dağdır. Miosen (III. Jeolojik Zamana ait bir dönem) ortalarından itibaren değişik dönemlerde değişik karakterlerde çıkardıkları lav akıntıları, tüfler akarsularca yarılarak volkanik koni alanlarını çevreleyen arızalı platoluk bir görünüm arzetmiştir. İlçe merkezini çevreleyen Melendiz Dağları, Orta Toroslar’ın devamıdır. En büyük tepesi Beşparmak Tepesi olup, 2935 m yüsekliktedir. İlçe toprakları I.ve II. Jelojik Zaman’larda oluşmuştur. Zamanla tektonik ve dış olaylar neticesinde yüksekliğini kısmen kaybetmiştir. Arazinin yaşı eski olmasına karşın bu günkü yüksekliğini Neojen (Genç Tersiyer) sonu ve Kuaterner (IV. Zaman) içindeki dikey yükselmelerle almıştır. Tersiyerdeki bu tektonik hareketler sonucu bölgede püskürme meydana gelmiş, İç Anadolu kristalinin temeli ile Toros Kıvrım Dağları’nın geçiş bölümünde yer almıştır. Bugün dahi Melendiz Dağları’nda aşınmış volkan kraterlerine rastlamak mümkündür. (Kitreli Kasabası sınırları içinde) Çiftlik İlçesi çevresinde ve Melendiz Ovası’nda, Azatlı Kasabası Küllüce Mahallesi’nde püskürük taşlı bazalttan oluşan arazilere rastlanır. Bu araziler Hasan Dağı ve Melendiz Dağları’ndan kaynaklanan malzemelerin bölgeyi bir yorgan gibi kaplamasıyla oluşmuştur. Bünyesinde ekonomik düzeyde malzeme içermektedir. (pomza, perlit, diyatomit gibi) Çiftlik ilçesi ve Melendiz Ovası’nda arazi homojen yani alüvyonların bulunduğu arazilerdir. Çiftlik veya Melendiz Ovası, Kapadokya Volkanik Bölgesi olarak adlandırılan volkanik yükseltilerin ortasındaki Melendiz Dağı kütlesindedir. Denizden 1500 m yükseklikte olup, eski bir volkan konisi içerisinde oluşmuş bir iç ovadır. Ova, Asmasız, Kula, Şeyhler, Mahmutlu, Çiftlik ve Azatlı yerleşmelerini içine alır. Bölgede Melendiz Dağı ve Göllü dağ, akarsuların sularını aldıkları ana dağıtım merkezlerini oluştururlar. Bölgede en önemli akarsu Uluırmaktır. Mevsimlik olarak ilkbaharda karların erimesi ve yağışlarla debisi yükselir. Uluırmak kaynağını Melendiz Dağı eteklerindeki Sultanpınarı ve Azatlı’dan alır. Asmasız, Azatlı  kısımlarından gelen kaynak sularından beslenerek, Çiftlik, Melendiz Ovası ve Çardaktan geçerek Ihlara-Selime arasında kanyon vadi medyana getirir. Melendiz Suyu adı ile kuzeybatıya doğru akışına devam eder. İlçede Göllüdağ üzerinde volkanik karakterli doğal bir göl bulunmaktadır. Azatlı ve Murtaza baraj gölleri ise sulama amaçlı yapılmış olan yapay göllerdir. Bölgede karasal bir iklim hakim olmaktadır. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. İlçe rakım olarak yüksek olmasına karşın merkez ilçe ile hemen hemen aynı iklim özelliklerine sahiptir. Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Göllüdağ batıda kuzey-güney doğrultulu olduğundan, kuzey-güney sektörlü rüzgarların etkisine girebilmektedir. Niğde İli Türkiye genelinde iç kesimlerin karasal iklim özelliklerine sahiptir. Dağların bu doğrultusu ilçenin rüzgarlara açık hale gelmesine neden olmaktadır. Böylece kış aylarında sıcaklıklarda düşmeler meydana gelmektedir. Niğde’ye bağlı ilçenin sıcaklık grafiği incelendiğinde Çamardı’ndan sonra şubat ayında en düşük sıcaklık Çiftlik’te görülmektedir. Niğde genelinin yıllık yağış grafiği incelendiğinde temmuz ve ağustos aylarının en kurak aylar olduğu görülür. Buna karşılık mayıs ve aralık ayları yağışın en fazla görüldüğü aylar olmaktadır. Eylül ayından itibaren hızla artmaya başlayan yağışlar aralık ayından itibaren azalmaya başlar ve nisan ayına kadar bir durgunluk görülür. Yağışın mevsimlere göre dağılışı incelendiğinde en büyük paya % 37,9 ile ilkbahar ve % 32,6 ile kış ayları sahiptir. En az pay yazın görülür ki, % 10 civarındadır. Bölgeye yağış getiren cepheler yağışı kuzeydeki yüksek alanlara bırak maktadır. Niğde İli yıllık ortalama yağış miktarı bakımından Çiftlik İlçesi’yle benzer özellikler gösterir. İlçenin yıllık yağış miktarı 350 mm’den az iken, Niğde’nin yıllık yağış miktarı 343,8 mm’dir. Niğde ve çevresi yaz aylarında Basra Alçak Basıncı’nın etkisinde kaldığından yazı yağışsız geçirmektedir. Bölge eylül ayından itibaren bütün kışı Sibirya Yüksek Basıncı’nın etkisi altında geçirir. Böylece gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı da büyür. Genel manada Çiftlik İlçesi ve Niğde’de yarıkurak iklim şartları görülür. İlçede dağlar çıplak ve yok denecek kadar az ormanlıktır ve kuru orman alanlarına rastlanır. Gösterli –Azatlı arasında ve Divarlı Kurudağ yamaçlarında lekeler halinde meşelere yer alır. Az miktarda da Melendiz Dağları’nın güney inde yer yer karaçamlar görülür. İlçe Niğde genelindeki ormanlık alanların % 14,9’ unu barındırır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Merkez ilçe ve Çiftlik’te patates tarımı ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Sulu tarım arazileri ve mera alanları fazladır. Yetiştirilen başlıca ürünler: buğday, arpa, çavdar, fasulye, fiğ ve yoncadır. İlçede büyük ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Başta sığır olmak üzere koyun ve keçi yetiştirilmektedir. İlçede geleneksel halı dokumacılığı evlerde ve el tezgâhlarında yapılmaktadır. İlçe topraklarında pomza, perlit ve diyatomit maden yatakları bulunmaktadır. Niğde ve çevresi jeolojik bakımdan Türkiye’nin en önemli bölgelerinden birisidir. Hasan Dağı, Keçiboyduran, Melendiz ve Erciyes Dağları’ndan kaynaklanan malzemeler, bölgenin kuzey ve kuzeydoğusunu bir yorgan gibi örtmüş, bünyesinde ekonomik düzeyde yapı malzemeleri barındırmıştır.
 
AZATLI
Azatlı İsminin Verilişi
Azatlı Tarihi
Coğrafi Yapısı
Azatlı Nüfusu
Ekonomik Durumu
Sosyal Durumu
Ulaşım Durumu
Fotoğraf Galerisi
BİZİ TAKİP EDİN